Algemene voorwaarden Speeddate-events

Bij het inschrijven voor een speeddate verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het bezoek aan het speeddaten en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “klant”) en de organisatie, Women Online en Audax BV (hierna te noemen: de organisatoren). De organisatoren kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden hiervan op de hoogte gebracht via de mail en op de speeddatepagina van de website vriendinnenonline.nl.


1. Deelname

1.1 De overeenkomst tussen de organisatoren en klant voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via de site www.vriendinnenonline.nl. Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een speeddate ticket is voor de klant onherroepelijk. Bij verhindering is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Indien gewenst kan de klant bij een verhindering zijn ticket inzetten voor een volgend event, altijd na overleg en goedkeuring van de organisatoren.

1.2 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen niet verkocht of verstrekt worden aan derden.

1.3 Het staat de organisatoren vrij te allen tijde vrij om zonder opgave van redenen niet akkoord te gaan met een inschrijving van een klant. Indien de klant al betaald heeft voor de speeddate zullen de organisatoren na afwijzing zorgen voor een terugboeking op rekening van de klant.


2. Overmacht

2.1 Er wordt naar gestreefd om de speeddate te allen tijde doorgang te laten vinden. Een speeddate gaat door bij een minimaal aantal inschrijvingen. Indien de organisatoren besluiten een speeddate niet door te laten gaan, zal de klant hiervan per mail op de hoogte worden gesteld. De klant wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een andere datum. Indien de klant dat niet wil, kan deze dit doorgeven en zullen de organisatoren de vergoeding van het ticket restitueren.


3. Speeddate avond

3.1 Gedurende de avond heeft de klant recht op 3 drankjes naar keuze (koffie, thee, fris, wijn of bier), inbegrepen in de ticketprijs. Deze kunnen worden aangeschaft met een van de muntjes die bij binnenkomst verschaft worden.

3.2 De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade gedurende het speeddate event.

3.3 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 


4. Persoonsgegevens

4.1 De organisatoren verwerken persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De ingevoerde persoonsgegevens kunnen zowel door de organisatoren Audax BV als door Women Online gebruikt worden voor het verstrekken van informatie. Zij zullen de verstrekte persoonsgegevens niet overdragen aan derden zonder toestemming van de klant.

4.2 De klant geeft de organisatoren toestemming om persoonsgegevens (e-mailadres/telefoonnummer) te delen met zijn/haar matches, indien de klant dit opgeeft middels één van de whatsappformulieren op de avond zelf.