Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 VriendinnenOnline is een online platform waarop vrouwen nieuwe vriendschappen kunnen sluiten en opereert vanuit de domeinnaam www.vriendinnenonline.nl.


1.2 Klant/lid: Degene met wie online een overeenkomst is aangegaan


1.3 Partijen: VriendinnenOnline en klant samen.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform www.vriendinnenonline.nl en op de overeenkomst en levering van de diensten namens VriendinnenOnline.


2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3. Lid worden en betaling

3.1 VriendinnenOnline faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact treden met als doel nieuwe vriendschappen tot stand te brengen. 


3.2 Lid worden van VriendinnenOnline kan middels een digitale inschrijving. Het lid is minimaal 18 jaar en lidmaatschap is enkel mogelijk voor vrouwen. 


3.3 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam of e-mailadres van een ander persoon, tenzij die persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.


3.4 Een overeenkomst met VriendinnenOnline zal worden aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een contractduur van een maand, een kwartaal of een jaar. 


3.5 Een klant is lidmaatschap verschuldigd vanaf het moment van inschrijving, dit verloopt middels de SEPA automatische incasso. Het totaalbedrag van het gekozen abonnement, zal in één keer worden afgeschreven bij aanvang van het abonnement. 


3.6 Het abonnement zal automatisch worden verlengd bij het aflopen van het initiële contractduur. Deze zal worden verlengd met eenzelfde periode waarvoor deze oorspronkelijk is aangegaan. 


3.7 De betaling van de verlenging van het abonnement verloopt via SEPA automatische incasso. Deze machtiging wordt tijdens het inschrijfproces door de klant aan VriendinnenOnline afgegeven.


3.8 Bij het uitblijven van de verschuldigde bedrag om welke reden dan ook (bijvoorbeeld door stornering, onvoldoende saldo etc.), zal de incasso nogmaals worden aangeboden. Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. VriendinnenOnline is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso.


3.9 Het account op VriendinnenOnline zal worden geblokkeerd indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan VriendinnenOnline de overeenkomst met directe ingang beëindigen. De openstaande kosten zullen daarmee niet komen te vervallen en dienen nog betaald te worden.


3.10 VriendinnenOnline behoudt zich het recht om de tarieven te verhogen bij verlenging van het abonnement. Het lid zal hiervan op de hoogte worden gesteld en is gerechtigd om het contract niet te verlengen. 


Artikel 4. Beëindigen lidmaatschap en herroeping

4.1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging middels een email naar hi@vriendinnenonline.nl. Bij opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het lid en e-mail adres dat in gebruik is voor het profiel op de website. 


4.2 De opzegtermijn bedraagt uiterlijk 72 uur voor verlenging, waarbij een abonnement (maand, kwartaal of jaar) altijd uitgediend moet worden. Als het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 72 uur voor het verlopen van het abonnement per email opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met de duur waarmee het initiële contract is aangegaan.


4.3 Het lid heeft recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Dit recht is enkel van toepassing als er geen gebruik is gemaakt van de website/dienstverlening. Mocht het lid in de periode tot het moment van ontbinding gebruik hebben gemaakt van de website, dan zullen wij een redelijk bedrag voor de afgenomen dienst in rekening brengen. Dit bedrag zal niet hoger zijn dan het bedrag voor een lidmaatschap van één maand. 


Artikel 5. Gebruikersvoorwaarden

5.1 Klant verklaart en garandeert dat de door haar geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart VriendinnenOnline volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten met betrekking tot deze content.


5.2 Op het platform van VriendinnenOnline is het verboden om pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden content te plaatsen. Dit geldt tevens voor links die naar vergelijkbare content verwijzen te plaatsen. Ook is het expliciet verboden om andere leden of derden te bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen op enigerlei wijze.


5.3 Het is niet toegestaan voor de klant om reclame, kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie te delen. Ook is het niet toegestaan om andere leden te werven voor eigen websites, Instagram/Facebookpagina’s of commerciële activiteiten. VriendinnenOnline is gemachtigd om bij overtreding, het lid van de site te verwijderen en/of andere passende maatregelen te nemen.


5.4 VriendinnenOnline heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden. VriendinnenOnline is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden.


5.5 VriendinnenOnline behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door VriendinnenOnline, het lid de toegang tot de website te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. 


6. Copyright en disclaimer

6.1 De teksten, afbeeldingen, logo en trademark zijn eigendom van VriendinnenOnline. Het is verboden om onderdelen van de website te kopiëren en/of te verspreiden.


6.2 Indien je een stuk van één van de artikelen wilt overnemen, is het verplicht om VriendinnenOnline met de juiste credits te vermelden. Verwijs hiervoor met een hyperlink naar de oorspronkelijke tekst en benoem daarbij VriendinnenOnline als bronvermelding. 


6.3 Ondanks dat de informatie op www.vriendinnenonline.nl zorgvuldig wordt samengesteld, is het mogelijk dat er onverhoopt informatie gedeeld wordt, die onvolledig en/of onjuist is. De content op de website kan continue worden aangepast of verwijderd. 


6.4 Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en VriendinnenOnline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van deze informatie. Neem altijd contact op met je huisarts, een psycholoog of een andere medisch deskundige, indien je lichamelijke of geestelijke klachten ervaart.


6.5 VriendinnenOnline stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen en kan niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.


6.6 VriendinnenOnline gaat uiterst zorgvuldig te werk om de diensten te allen tijde te kunnen leveren. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via VriendinnenOnline gevraagde diensten.


6.7 De website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van VriendinnenOnline. VriendinnenOnline is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die externe websites.


Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Indien je vragen, opmerkingen of klachten over VriendinnenOnline hebt, kun je deze richten aan hi@vriendinnenonline.nl.


7.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.


7.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


7.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door VriendinnenOnline aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op VriendinnenOnline staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.


VriendinnenOnline, onderdeel van Women Online, is gevestigd op de Oude Looiersstraat 68 te Amsterdam.

Wij opereren vanuit het KvK nr. 58719083 en het btw-nummer: NL001987866B56.


___________________________________

Algemene Voorwaarden VriendinnenOnline, laatst gewijzigd februari 2021